Funcionalitats

Un cop configurat el full amb les dades del curs, permet:

  • Planificació: ens apareix una llista amb els dies que farem classes i podem planificar el contingut de la sessió. També ens indica els dies festiu i fa el recompte de classes.

  • Assistència: ens permet controlar l'assistència i els retards dels alumnes i veure resums totals i per trimestres.

  • Actitud: ens permet anotar cada classe si els alumnes han fet els deures i si han treballat a classe.

  • Incidències: permet portar un control de les incidències (positives i negatives) que s'imposen als alumnes. També permet enviar per correu electrònic avisos a les famílies si hi ha incidències.

  • Avaluacions finals: ens calcula les notes finals a partir de totes les notes posades durant el curs. També permet introduir les notes de les recuperacions de les avaluacions.

  • Seguiment de la programació: Si s'indiquen les unitats que es treballen cada dia, permet fer el recompte automàtic de les hores realitzades i comparar-les amb les programades.

qViC

  • Es registren assoliments de competències. Així, quan es qualifica una tasca, cal fer-ho des de cada un dels criteris d'avaluació que s'ha indicat que es pretén aconseguir. A més, permet enviar per correu electrònic als alumnes les qualificacions d'alguna activitat.

qV

  • Qualificacions: podem posar les qualificacions numèriques de les activitats, treballs i controls i fer de forma senzilla les mitjanes. També ens mostra de forma gràfica els resultats de les avaluacions. A més, permet enviar per correu electrònic als alumnes les qualificacions d'alguna activitat.