Historial de revisions

 • Versió 4.0: 11/07/2017: Es corregeixen errors detectats. S'eliminen les diferents plantilles i s'uneixen en una sola. Es permeten sessions de dues hores. S'adapta el sistema a l'esborrany de l'ordre d'avaluació del Departament.
 • Versió 3.4: 18/07/2016: Es corregeixen errors detectats i s'actualitzen les dates.
 • Versió 3.3: 10/06/2016: S'afegeix cel·les per a posar activitats i les seves competències, tan al full d'avaluacions com al d'Act Comp. També es canvia la nota que es recull a la Nota global Ara s'agafa la nota entera de l'avaluació.
 • Versió 3.2: 22/05/2016: Es corregeixen detectats i es protegeixen els fulls per si s'utilitza amb el complement Assistatut.
 • Versió 3.1.1: 20/12/2015: Es corregeixen detectats i es canvia el nom del full Disciplina por Incidències.
 • Versió 3.1: 03/04/2015: Es corregeixen  els errors detectats. S'afegeix al menú la possibilitat d'anar a la data actual. S'afegeix la Fitxa de l'alumne. Es permet utilitzar un fitxer de fotos i mails de centre. El full de disciplina s'omple amb caixes de text, així no es necessari conèixer el número d'alumne. Es canvia el formato del full Sessions, així apareix el nom del dia de la setmana. S'afageix un camp d'observacions en el full Prog.
 • Versió 3.0: 22/10/2014: Es corregeixen errors detectats. S'afegeix la possibilitat d'enviar notes als alumnes per correu electrònic i avisos a les famílies en cas d'incidències de disciplina. Es converteix al nou format de Google Sheets. S'afegeixen opcions al full Actitus (m+, m-, a+, a-), un camp d'observacions d'alumnes al full Contacte i la possibilitat de posar la data de les activitats d'avaluació (al full Act Comp). S'afegix la possibilitat d'afegir la foto al full Contacte.
 • Versió 2.4: 21/09/2014: S'afageix la possbilitat de posar m+ i m- al full d'actitud per controlar si l'alumne porta el material. El full Resum actitud en fa el recompte. S'afegeix que les faltes d'assistència també apareguin al full Actitud, per evitar errors.
 • Versió 2.3: 04/09/2014: S'afegeix una columna per introduir la nota de la recuperació final.
 • Versió 2.2: 22/08/2014: S'afegeix un script que crea un menú amb dues funcions. Ordenar els alumnes alfabéticament i reestablir els colors de fons.
 • Versió 2.0.0: 17/05/2014: S'afegeix la funcionalitat d'avaluació per competències i de seguiment de la programació. Es corregeixen petits errors en els fulls de resum.
 • Versió 1.0.2: 03/09/2014: S'afegeix la plantilla per a 4 dies.
 • Versió 1.0.1: 06/06/2014: S'afegeixen les plantilles per a 1 i 2 dies.
 • Versió 1.0.0: 24/05/2014: Es crea la plantilla per a Google Drive per a 3 dies de classe.